Olympic - organizační informace pro návštěvníky

 

Vstupenky

Vstupenky v předprodeji za 390 Kč si můžete zakoupit v síti SMSTicket nebo v Restauraci Na Růžku v Brozanech nad Ohří.Vstupenky budou také k dispozici na místě akce, a to za 450 Kč.

Předprodej akce

Program

18:00 hod. – otevření areálu pro veřejnost
20:00 hod. – Olympic
22:00 hod. – kapela FAJN

Areál akce

Areál akce koncertu se bude rozkládat na fotbalovém hřišti s umělou trávou ve Volnočasovém areálu v Brozanech nad Ohří (Doksanská ulice). Součástí areálu budou velkokapacitní stany, občerstvení, produkční a technické zázemí.

Navigovat do areálu akce na souřadnice   50.456125, 14.149570

 

Parkovací místa

Parkovací místa jsou pro návštěvníky akce zajištěna zdarma v ulici Ke Kempu (Brozany nad Ohří), v Doksanech, a to v areálu kláštera a v areálu bývalého cukrovaru (2 min. chůze do místa koncertu). Parkováním na jiných, než vyhrazených místech, se vystavujete odtažení vozidla.
Upozorňujeme, že kapacita parkovacích míst je omezena a bude řízena pořadatelskou službou.

 

 

Návštěvní řád

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.
Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony.
Rovněž není dovoleno vnášet do areálu vlastní jídlo a nápoje. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

Děti

Děti do 12 let včetně mají na náš koncert v doprovodu rodičů vstup ZDARMA.

Bezpečností služba

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby

Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům do prostor kam nesmí veřejnost, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Identifikační pásky

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Zvířata

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma!

Základní ustanovení

1. SK Sokol Brozany s.r.o., jako provozovatel akce (dále jen akce), vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník svým vstupem do areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
5. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce, pořadatelem a jejich partnery.

Vstup a pobyt v zařízení

1. Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v areálu.
2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory akce. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostoru akce vyveden.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz akce, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
4. Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Povinnosti návštěvníků zařízení

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru akce tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

Zákazy

V prostorách akce je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky
d) používání otevřeného ohně
e) ničit zařízení a jeho vybavení
f) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
g) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce (veškeré zrcadlovky)
h) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
2. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce.
3. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
2. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
3. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).

 

               

 

Hodnocení článku: 
Zatím nehodnoceno

Google play

VÝBĚR ZE SUVENÝRŮ

Šňůra na krk
Cena:
60 Kč

SOCIÁLNÍ SÍTĚ | FACEBOOK & TWITTER